گلریز


Gulrez November 1952
گلریز نومبر 1952


Gulrez December 1952
گلریز دسمبر 1952


Gulrez March 1953
گلریز مارچ 1953


Gulrez August 1953
گلریز اگست 1953


Gulrez November 1960
گلریز نومبر 1960


Gulrez January 1961
گلریز جنوری 1961


Gulrez February 1961
گلریز فروری 1961


Gulrez March 1961
گلریز مارچ 1961


Gulrez April 1961
گلریز اپریل 1961


Gulrez May 1961
گلریز  م‏ے 1961


Gulrez July 1961
گلریز جولایی 1961